Číslo hlasovania: 782
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Neinvestičný fond Help, Gen. Svobodu 1069, 958 01 Partizánske, na pomoc žuďom trpiacim onkologickými chorobami v rámci celého Slovenska.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési  Attila Farkas  Mária Hajabács
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: