Číslo hlasovania: 783
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský Červený kríž, Senný trh 3, Komárno, na rekreovanie 20 detí z Komárna zo sociálne slabých rodín, vo výške 60.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vykona výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín z mesta Komárna a poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Slovenský Červený kríž, Senný trh 3, Komárno, na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 60.000,- Sk.

Termín: 30.06.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér

   Nehlasovali: