Číslo hlasovania: 784
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. výmenu 2 izbového mestského bytu na Dunajskom nábreží 32/41 v Komárne pre K. K., formou zámennej zmluvy v zmysle § 7 VZN č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch,
2. prideliť 2 izbový náhradný byt na Ul. budovateľskej 58/36 v Komárne pre R. J. s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 VZN č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch s tým, že výdavky za opravu bytu nebudú predmetom odpočtu z nájomného, na dobu určitú: 1 rok,
3. prideliť 2 izbový mestský byt na Ul. budovateľskej 54/15 v Komárne pre L. K. s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 VZN č. 21/2003 o riešení neplatičsva v mestských bytoch s tým, že výdavky za opravu bytu nebudú predmetom odpočtu z nájomného, na dobu určitú: 1 rok,
4. prideliť 1 izbový náhradný byt na Vnútornej okružnej 51/7 v Komárne pre F. K. s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 VZN č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch s tým, že výdavky za opravu bytu nebudú predmetom odpočtu z nájomného.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvoriť zámennú zmluvu podľa uvedených podmienok v bode A/1 uznesenia s K. K.,
2. uzatvoriť zmluvu o nájme bytu podľa uvedených podmienok v bode A/2 uznesenia pre R. J.
3. uzatvoriť zmluvu o nájme bytu podľa uvedených podmienok v bode A/3 uznesenia pre L. K.
4. uzatvoriť zmluvu o nájme bytu podľa uvedených podmienok v bode A/4 uznesenia pre F. K.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: