Číslo hlasovania: 7849
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 11. júla 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 11. júla 2007,

B/ mení

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 247/2007 zo dňa 7. júna 2007 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

      A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca. 215 m2 z p.č. 364/1 o výmere 1 699 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom práva prechodu a prejazdu pre verejnosť, vyznačeného geometrickým plánom pre Mgr. Pavla Géča, trvalým pobytom Iža, podnikateľa obchodným menom Mgr. Pavol Géč – MPB, IČO: 11901705, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401-2849, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.214,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

      B/ ukladá
      Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

C/ zrušuje

uznesenie č. 1728/2006 – pre nezáujem zo strany žiadateľov
uznesenie č. 136/2007 – pre nezáujem zo strany žiadateľov za schválenú cenu
uznesenie č. 138/2007 – žiadatelia nesúhlasia s kúpnou cenouPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: