Číslo hlasovania: 785
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zmenu uznesenia č. 451/2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu uznesenia č. 451/2004 zo dňa 7. apríla 2004 nasledovne:

Bod A/a/2 znie:

2. po vytvorení podmienok v MŠ Ul. mederčskej, presunú MŠ Ul. Štúrova a triedu s vyučovacím jazykom slovenským z MŠ Ul. košická do priestorov MŠ Ul. mederčská,

v bode A/a za bod A/a/4 sa vkladá ďalší bod A/a/5 v znení:

5. presunú triedu s vyučovacím jazykom maďarským z MŠ Ul. košická do priestorov MŠ Ul. vodná,

Bod A/a/3 znie:

3. zlúči MŠ Lodná 1 a MŠ Lodná 2 do jedného predškolského zariadenia s tým, že MŠ Lodná 1 v zmysle čl. 6 ods. 5 Smernice MŠ SR č. 1/2004-E z 1. apríla 2004 preberá práva a povinnosti Materskej školy, Lodná 2, Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. István Zámbó PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: