Číslo hlasovania: 7850
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších predpisov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informáciu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších prepisov, v zmysle správy Komisie zo dňa 13. júla 2007.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: