Číslo hlasovania: 7851
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších predpisov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ ukladá
Jurajovi Bačovi, poslancovi MZ, trvalým pobytom Komárno, Jána Husa 2

v zmysle čl. 9 ods. 10 písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, pokutu v sume zodpovedajúcej mesačného funkčného platu verejného funkcionára, nakoľko ako poslanec porušil povinnosti čl. 7ods. 1 zákona,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doručiť poslancovi Jurajovi Bačovi rozhodnutie MZ.

Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta  Attila Farkas  László Fazekas Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: