Číslo hlasovania: 7852
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 8/31 v Komárne pre Margitu Verešpejovú, trvale bytom Komárno, s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: