Číslo hlasovania: 7853
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prideliť 2-izbový byt na adrese Dvorská ul. 22/4 v Komárne pre Štefana Gergelya, trvale bytom Komárno, s tým, že v pridelenom byte vykoná drobné opravy na vlastné náklady a s menovaným sa ukončí nájom 1-izbového bytu na Ul. gen. Klapku 10/7 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  László Fazekas

   Nehlasovali: