Číslo hlasovania: 7854
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na prenájom mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prideliť 2-izbový byt pre Vojtecha Eseka, trvale bytom Komárno, po uvoľnení primeraného bytu s tým, že v pridelenom byte vykoná drobné opravy na vlastné náklady a že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

po uvoľnení primeraného bytu uzatvoriť zmluvu o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: