Číslo hlasovania: 7855
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o nájme mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN
Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

1. Júlia Csizmadiová, trvale bytom Komárno
- bytu Vodná ul. 13/34, Komárno,

2. Mária Uňatinská, trvale bytom Komárno
- bytu Košická ul. 38/4, Komárno

3. Zuzana Kitleiová, trvale bytom Komárno
- bytu Sústružnícka ul. 12/41, Komárno

ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2. následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: