Číslo hlasovania: 7856
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 26. júna 2007 – v bytovej oblasti.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: