Číslo hlasovania: 7857
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k poskytnutiu finančných prostriedkov na rok 2007 pre DAMARIS – ECAV, n.o.      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

poskytnutie finančnej pôžičky vo výške 300 tis. Sk pre DAMARIS – ECAV, n.o. opatrovatežská služba evanjelickej diakonie, IČO: 36096938, Ul. františkánov 15, 945 01 Komárno na vykonávanie činnosti opatrovatežskej služby na rok 2007 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 na sociálne a zdravotné účely,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: