Číslo hlasovania: 7858
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podža VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia, Záhradnícka ul. 16/8, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačného pobytu do termálnych kúpežov Dudince na základe konkrétnej faktúry vo výške 13.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na
sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia, Záhradnícka ul. 16/8, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačného pobytu do termálnych kúpežov Dudince na základe konkrétnej faktúry vo výške 13.000,- Sk.

Termín: do 25. augusta 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: