Číslo hlasovania: 7859
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Materskej školy, Ul. Lodná 1, Komárno o zmenu organizačnej štruktúry      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zmenu organizačnej štruktúry predškolských zariadení v meste s účinnosťou od 1. septembra 2007 nasledovne:
zvýšenie počtu výchovných skupín Materskej školy Ul. Lodná 1, Komárno z 5 na 6 a zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov o 2,
(organizačná schéma tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť realizáciu organizačných zmien v zmysle bodu A/ mesta uznesenia.

Termín: 31. augusta 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: