Číslo hlasovania: 786
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

súhlasí

s tým, aby počas platnosti Zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou J. Selyeho v Komárne a ZŠ s VJM Ul. Eötvösa č. 39 v Komárne zo dňa 13. marca 2004 základná škola používala označenie

Cvičná základná škola Univerzity J. Selyeho –

- Selye János Egyetem gyakorló alapiskolája
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: