Číslo hlasovania: 7861
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Zoltána Sidóa, riaditeľa Schola Comaromiensis o ukončenie funkcie riaditeľa a pracovného pomeru      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ odvoláva

Zoltána Sidóa z funkcie riaditeľa mestskej organizácie Schola Comaromiensis Komárno na základe vlastnej žiadosti o ukončenie funkcie riaditeľa a o ukončenie pracovného pomeru dňom 31. júla 2007,

B/ vyslovuje

poďakovanie Zoltánovi Sidóovi za jeho dlhoročnú a úspešnú prácu, ktorou sa pričinil o prosperitu mestskej organizácie Schola Comaromiensis Komárno,

C/ poveruje
Zsuzsannu Holderik

zastupovaním funkcie riaditeľa organizácie Schola Comaromiensis Komárno dňom 1. augusta 2007.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: