Číslo hlasovania: 7863
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy s VJM, Ul. Práce 24, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Základná škola s VJM, Ul. práce 24, Komárno
na organizovanie podujatia „Tarka délután“.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: