Číslo hlasovania: 7865
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Ing. Štefana Bartakovicsa CSc., Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Ing. Štefan Bartakovics CSc., Komárno
na vydanie knihy pod názvom „Ártatlanul bűnhődtek“.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: