Číslo hlasovania: 7866
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Jókaiho nadácie, Petőfiho 1, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Jókaiho nadácia, Petőfiho 1, Komárno
na divadelné predstavenie „Gárdonyi Géza: A bor“.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: