Číslo hlasovania: 7867
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Občianskeho združenia Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Občianske združenie Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
na vyhotovenie sochy kráľa Karola I.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: