Číslo hlasovania: 7869
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Výskumného ústavu Univerzity J. Selyeho, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Výskumný ústav Univerzity J. Selyeho, Komárno
na vydanie knihy pod názvom „Egy város – két ország, Komárom és Komárno fejlődési térfolyamatai“.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: