Číslo hlasovania: 787
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

premenovanie Ulice valchovníckej nasledovne: Ulica Pála Csapóa – Csapó Pál utca.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta  Csaba Fehér

   Proti:
 Frigyes Gogola

   Zdržali sa:
 Mária Hajabács Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria

   Nehlasovali: