Číslo hlasovania: 7870
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Občianskeho združenia Katlan, Ul. Bisk. Királya 27/11, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Občianske združenie Katlan, Ul. bisk. Királya 27/11, Komárno
na nákup ľudových krojov.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Ing. László Stubendek Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: