Číslo hlasovania: 7871
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti spoločnosti Kempelen Farkas Társaság, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Kempelen Farkas Társaság, Komárno
na organizovanie Konferencie KFT.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: