Číslo hlasovania: 7878
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Občianskeho združenia SZARKALÁB, Ul. Práce 17, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

Občianske združenie SZARKALÁB, Ul. práce 17, Komárno
na podujatie „II. Tavaszi Révkomáromi 3D Íjászverseny“.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: