Číslo hlasovania: 788
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 nasledovne pre:

1. Občianske združenie MÁK, Rákócziho 29/9 Komárno vo výške 20.000,- Sk
2. Klub priateľov historických vozidiel, Komárno vo výške 5.000,- Sk na organizovanie VII. zrazu historických vozidiel v Komárne,
3. Občianske združenie Odysea mysle, Rozmarínová 2, Komárno, vo výške 10.000,- Sk na účasť na festival Odysea mysle,
4. Podunajská knižnica v Komárne, vo výške 20.000,- Sk na organizovanie podujatí pod názvom Veľkí rozprávkári – Nagy mesemondók,
5. Podunajská knižnica v Komárne vo výške 16.000,- Sk na reštaurovanie týždenníka Komáromi Lapok z konca 19. storočia,
6. Csemadok – Základná organizácia, Komárno – Nová Stráž vo výške 10.000,- Sk na organizovanie IX. Obecného dňa Novej Stráže.

B) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 pre:

HÖK – Rév-Komárom, Študentský parlament, Bratislavská 2, Komárno na organizovanie stretnutia pod názvom E.U.R.O.P.E..

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: