Číslo hlasovania: 7880
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Rolanda Jandóa – LINXMEDIA, Vodná 16/7, Komárno o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre

LINXMEDIA – Roland Jandó, Vodná 16/7, Komárno
na organizovanie medzinárodného hudobného festivalu Fortress.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: