Číslo hlasovania: 7881
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Športového klubu boxu Spartak, Športová 1, Komárno o voľný vstup do termálneho kúpaliska      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

navrhuje

riaditeľovi MPCR vypracovať podmienky a harmonogram realizácie rehabilitačných možností pre aktívnych športovcov komárňanských športových klubov v Termálnom kúpalisku.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Attila Petheő

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: