Číslo hlasovania: 7882
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže zo dňa 2. júla 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže zo dňa 2. júla 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: