Číslo hlasovania: 7885
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta zo dňa 2. júla 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: