Číslo hlasovania: 7886
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k výročnej správe o činnosti za rok 2006 – COM-MÉDIA, spol. s r.o.      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2006,
2. správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2006,

B/ schvaľuje

účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2006,

C/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-MÉDIA, spol. s r.o. v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.

Termín: do 30. septembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Juraj Bača MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: