Číslo hlasovania: 7888
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k príprave na valné zhromaždenie spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. za rok 2006      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. Účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. za rok 2006
2. Výročnú správu za rok 2006
3. Finančnú analýzu spoločnosti za rok 2006
a) Rozbor výsledkov hospodárenia za rok 2006
b) Rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2006
4. Správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva spoločnosti a výročnej správy za rok 2006
5. Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti za rok 2006

B/ schvaľuje

1. účtovnú závierku spoločnosti za rok 2006
2. výročnú správu spoločnosti za rok 2006
3. podnikateľský plán spoločnosti na rok 2007
4. použitie čistého zisku v sume 1 642 726 Sk nasledovne:
a) prevod na nerozdelený zisk minulých období: 164 272 Sk
b) Mesto Komárno – vlastník: 492 818 Sk
c) odmeny členom orgánov spoločnosti: 492 818 Sk
z toho: predstavenstvu Sk
dozornej rade Sk
d) dotácia sociálneho fondu: 492 818 Sk

5. plán investícií do majetku spoločnosti z vlastných prostriedkov na rok 2007:

Nákup PC techniky (hardver, softvet), výmena PC
v majetku spoločnosti 500 000 Sk
Dispečing ČOV 1 200 000 Sk
Dieselagregát pre vodáreň 2 000 000 Sk
SPOLU 3 700 000 Sk

6. Návrh investičného plánu Mesta Komárno financovaný z nájomného KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.:

do nadobecného skupinového vodovodu (1/4 podiel):

Rekonštrukcia vtokových košov, zábradlia na
vodárni Komárno 200 000 Sk
Obnovenie monitoringu a rádioreléovej siete 375 000 Sk
SPOLU 575 000 Sk
do infraštruktúrneho majetku Mesta Komárno:

Rekonštrukcia prívalového čerpadla 600 000 Sk
Výmena šnekového čerpadla 650 000 Sk
Rekonštrukcia, resp.výmena el.stavidiel na výtlačnej galérii 1 600 000 Sk

Prístavba, resp.nový priestor pre kogeneračnú jednotku 650 000 Sk
Výmena strojného čistenia zhrabkov, mreží a ovládania 1 200 000 Sk
Dopravný pás na zhrabky 450 000 Sk
Utesnenie kanalizácie 2 500 000 Sk
Nákup čerpacej technológie,vyhľadávacej techniky, prenosných agregátov 800 000 Sk
Nákup mechanizmov na údržbu areálu vodného zdroja 1 400 000 Sk
Výmena ovládania a elektročastí prívalových čerpadiel 600 000 Sk
Digitálna mapa II.etapa 500 000 Sk
Rekonštrukcia strechy na objektoch čerpacej stanice Dunaj 400 000 Sk
Garáže pre vozidlá a mechanizmy 2 000 000 Sk
SPOLU 13 350 000 Sk

C/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: