Číslo hlasovania: 7889
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k výročnej správe COM-VARGAS, spol. s r. o. o činnosti za rok 2006      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. účtovnú závierku spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., za rok 2006,
2. správu o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2006,

B/ schvaľuje

účtovnú závierku spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., za rok 2006,

C/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-VARGAS, spol. s r.o. v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  László Fazekas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: