Číslo hlasovania: 789
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

rozdelenie účelových príspevkov – pre celoročné aktivity športových klubov – z rozpočtu mesta podľa VZN č. 23/2003 nasledovne:

1. Materská škola Lodná 1, Komárno vo výške 1.500,- Sk na športovo-vedomostnú súťaž pre detí MŠ v Komárne,
2. Danubio Komárno, Eötvösa 60/10 Komárno vo výške 20.000,- Sk na Medzinárodný futbalový turnaj 3. Danubio Cup.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: