Číslo hlasovania: 7890
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov, nasledovne:

na strane príjmov:

- výnos dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2007 o sumu 24 127 tis. Sk

na strane výdavkov:

- dotácia na bežné výdavky pre Domov Dôchodcov Komárno vo výške 2 963 tis. Sk, na základe uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 162/2007 zo dňa 19. apríla 2007
- valorizácia miezd – školstvo, originálna kompetencia (materské školy, Centrum vožného času a zariadenia školského stravovania), vo výške 3 775 tis. Sk
- valorizácia miezd – školstvo, originálna kompetencia (Základná umelecká škola Komárno – Művészeti alapiskola Komárom) vo výške 728 tis. Sk
- valorizácia miezd – školstvo, originálna kompetencia (školské kluby detí pri základných školách v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno) nasledovne:
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo výške 104 tis. Sk,
- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno vo výške 86 tis. Sk,
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo výške 106 tis. Sk,
- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno vo výške 59 tis. Sk,
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom vo výške 152 tis. Sk,
- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno vo výške 88 tis. Sk,
- valorizácia miezd – prevádzka Mestského úradu Komárno, vo výške 2 819 tis. Sk
- valorizácia miezd – Mestská polícia, vo výške 872 tis. Sk
- valorizácia miezd – opatrovatežská služba, vo výške 567 tis. Sk
- valorizácia odmien poslancom, vo výške 300 tis. Sk
- bežné transfery – štipendijný fond, vo výške 50 tis. Sk
- vypracovanie projektov na štrukturálne fondy EÚ, vo výške 3 265 tis. Sk
- KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. – úhrada investičných nákladov za predchádzajúce obdobie (2005-2006), vo výške 6 193 tis. Sk

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno,
riaditežom základných škôl, Základnej umeleckej školy Komárno – Művészeti alapiskola Komárom a Domov Dôchodcov Komárno

1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A / tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno, základných škôl, Základnej umeleckej školy Komárno – Művészeti alapiskola Komárom a Domov Dôchodcov Komárno na rok 2007,


2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30. septembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
 László Fazekas Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: