Číslo hlasovania: 7891
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy o finančnú dotáciu na školské zariadenie Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Komárom na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 847 tis. Sk na bežné výdavky školských zariadení pri Spojenej cirkevnej škole MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Király püspök u. 30, 945 01 Komárom na rok 2007 na základe listu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019226/2007-442 zo dňa 15. júna 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. septembra 2007
Zodpovedná: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: