Číslo hlasovania: 7892
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne na rok 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. rozpočet príspevkovej organizácie Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne
na rok 2007 v členení:

- rok 2007 45.393 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 37.081 tis. Sk)

bežné výdavky - 19.325 tis. Sk
kapitálové výdavky – 17.756 tis. Sk

hospodársky výsledok – vyrovnaný,
rozpočet tvorí prílohu uznesenia,

2. presun finančných prostriedkov vo výške 968 tis. Sk v prioritách kapitálového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 z riadku 49 na riadok 20a na vypracovanie projektových dokumentácií Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno a
riaditeľovi Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne

1. postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

2. čerpať finančných prostriedkov na kapitálových výdavkov iba po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom ako vlastný podiel financovania projektu realizovaného v rámci spoluúčasti


Zodpovední: prednosta MsÚ a
riaditeľ MPCR v Komárne
Termín: priebežnePoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: