Číslo hlasovania: 7893
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno o pridelenie finančných prostriedkov na nákup školského nábytku do novovybudovanej časti pavilónu F a G      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ neschvažuje

pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Komárno na rok 2007 pre Základnú školu, Rozmarínová ul. 1, Komárno na nákup školského nábytku do novovybudovanej časti pavilónu F a G poskytnutie finančných prostriedkov

B/ doporučuje
riaditežke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno

vyčleni finančné prostriedky z vlastného rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno schváleného na rok 2007 na nákup školského nábytku do novovybudovanej časti pavilónu F a G.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: