Číslo hlasovania: 7894
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o poskytnutie finančného príspevku na odstránenie havarijného stavu plynofikovanej kotolne      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.500 tis. Sk pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na odstránenie havarijného stavu plynofikovanej kotolne školy z rezervného fondu mesta Komárno na rok 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno
a riaditežke Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

1. premietnu zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2007,

2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.


Termín: do 30. septembra 2007
Zodpovední: prednosta MsÚ a riaditežka školyPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: