Číslo hlasovania: 7895
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na prevod nevymožiteľných pohľadávok na podsúvahový účet      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

prevod nevymožiteľných pohľadávok na podsúvahový účet v celkovej výške 4.070.524,10 Sk,
- pohľadávka voči neplatičom „Koncepcia ďalšieho postupu riešenia neplatičstva“ podľa § 5 VZN č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch vo výške 4 019 563, Sk,
- pohľadávka voči bývalým vlastníkom mestských bytov, ktorí na základe § 18b ods. 5 zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov neuhradili nesplatenú časť ceny bytu vo výške 50.961,- Sk,
- rozpis pohľadávok tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: