Číslo hlasovania: 7896
Číslo bodu: 9.
Uznesenie ku koncepcie dlhodobého rozvoja termálneho kúpaliska      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie koncepcie dlhodobého rozvoja termálneho kúpaliska mesta Komárno, pod názvom: „Komárno- rekreačno-turistické centrum“

návrh má obsahovať:
- komplexné riešenie vybudovania turistického, športového a relaxačného centra
- vypracovanie štúdia /prezentácia max.15 minút pred mestským zastupiteľstvom/
- rozpočtové náklady investičnej akcie
- štúdia musia byť v súlade s územným plánom mesta

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

1. dodať geometrický plán – vrátane vyšpecifikovania územia, ktorého sa týka koncepcia,

2. vypísať verejnú výzvu za finančnú odmenu vo výške 100 tis. Sk, najlepší návrh získa cenu primátora.


Termín vyhlásenia verejnej výzvy: 31. júla 2007
Termín odovzdávania návrhov: 30. októbra 2007
Termín prerokovania v MZ: 11/2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: