Číslo hlasovania: 7898
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o prenájom      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

sú podané dve žiadosti na prenájom pozemku, novovytvorenej p.č. 2935/4 o výmere 253 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171 – 37/2007 zo dňa 15.06.2007 z p.č. 2935 o výmere 1 960 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno.

B/ schvaľuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 2935/4 o výmere 253 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171 – 37/2007 zo dňa 15.06.2007 z p.č. 2935 o výmere 1 960 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok:
- vyzvať listom oboch záujemcov o prenájom predmetného pozemku na predloženie ponuky na odkúpenie pozemku s minimálnou výškou kúpnej ceny stanovenej podľa BDÚ t.j. 1 171,- Sk/m2,
- pozemok bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne vyššiu kúpnu cenu,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie výzvy na predloženie ponuky na odkúpenie pozemku v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: