Číslo hlasovania: 7899
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v zmysle VZN č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení neskorších predpisov
      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

sú podané dve žiadosti na odkúpenie pozemku,

B/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9478 o výmere 270 m2, ostatná plocha, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 879,- Sk/m2, ktorá je zároveň najnižším podaním,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: