Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Zmenám rozpočtu mesta Komárno na rok 2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zaradenie dostavby pavilónu E - Telocvičňa 20 tr. ZŠ Ul. rozmarínová do investičných výdavkov vo výške 4 mil. Sk financované zo štátnej dotácie;
2. opravu bývalej administratívnej budovy mestského úradu vo výške 630 tis. Sk predfinancované NÚP Komárno;
3. navýšenie výdavkov ne splatenie úveru vo výške 263 tis. Sk, financované z rezervného fondu;
4. zaradenie investičných výdavkov vo výške 4.530 tis. Sk na začatie výstavby A2 v súlade s uzneseniami MZ č.478/2001 a 479/2001 financované z predaja bytov;
5. zvýšenie investičných výdavkov o 1 mil. Sk za účelom splatenia vkladu spoločnosti Energetika a.s. v súlade s uznesením MZ č. 430/2000, navýšenie financované z rezervného fondu;
6. investičné výdavky vo výške 600 tis. Sk na vybudovanie chodníka a prístupovej komunikácie k SOUS pri Bratislavskej ceste z Rezervného fondu;
7. uvoľnenie finančných prostriedkov do výšky 300.000,- Sk na realizáciu uznesenia MsZ č. 506/2001 (návšteva družobného mesta LIETO v termíne od 09.06.2001 - 17.06.) na ťarchu rezervného fondu.

B) berie na vedomie

1. dokončenie výstavby infraštruktúry Bašty Juh vo výške 926 tis. Sk, financované z nedočerpanej štátnej dotácie v roku 2000;
2. že výstavba objektov A1, A2 bude zaradení do rozpočtu až po podpísaní zmlúv na dotáciu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vykonať schválené úpravy v rozpočte mesta na rok 2001.2.

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Bábi Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Tibor Baštrnák RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy PhDr. János Kovács
Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Gábor Cséplő
Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza  Mária Hutter

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési MUDr. Ludovít Horváth

   Nehlasovali: