Číslo hlasovania: 790
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k výročnej správy o činnosti za rok 2003 – Com-Média, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. účtovnú závierku spoločnosti Com-Média, spol. s r.o. za rok 2003,
2. správu dozornej rady Com-Média, spol. s r.o. za rok 2003.

B) schvaľuje

1. účtovnú závierku spoločnosti Com-Média, spol. s r.o. za rok 2003,
2. vysporiadanie straty na úkor rezervného fondu Com-Média, spol. s r.o. vo výške 256,90 Sk za rok 2003.

C) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti Com-Média, spol. s r.o. v súlade s bodom B/ uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: