Číslo hlasovania: 7900
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v zmysle VZN č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže mesta prenájme a mesta prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení neskorších predpisov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj budovy so s.č. 4026 na p.č. 744/1 a pozemku p.č. 744/1 o výmere 85 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno s vyvolávacou cenou podľa znaleckého Ing. Ľudovíta Šagáta č. 37/2007 zo dňa 13.06.2007 vo celkovej výške 550 000,- Sk, ktorá je zároveň najnižším podaním,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ mesta uznesenia.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: