Číslo hlasovania: 7901
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 140 m2 z pred ZMVM p.č. 2713/1, vedenej na LV č.1 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom pre Ernesta Lukácsa, trvalým pobytom Veľké Kosihy, za cenu podľa BDÚ, t.j. 819,- Sk/m2, s tým, že 5,5 m široký pás od hranice existujúceho chodníka nemôže byť zastavaný budovou, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: