Číslo hlasovania: 7902
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 200 m2 z p.č. 4796 o výmere 1087 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Alexandra Bíróa, trvalým pobytom Komárno, upresnenej geometrickým plánom.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: