Číslo hlasovania: 7903
Číslo bodu: 9.
Uznesenie k návrhu Obvodného pozemkového úradu v Komárne k spôsobu vyrovnania za pozemky v záhradkárskej osade      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

spôsob vyrovnania za pozemky v záhradkárskej osade ZO SZZ Lúč, lokalita Strelnica, v zmysle §10 zák. NR SR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, poskytnutím náhradného pozemku vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej pôvodným pozemkom z ponúknutých pozemkov p.č. 12984/3, 12987/20 a 10321/2 vedených na LV 6508 v k.ú. Komárno vo vlastníctve SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava.
Jedná sa o náhradu za pozemky vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako :
- p.č. 10165/1 o výmere 361 m2, záhrada v hodnote 3 898,80 Sk,
- p.č. 10165/2 o výmere 384 m2, záhrada v hodnote 4 147,20 Sk,
- p.č. 10165/3 o výmere 384 m2, záhrada v hodnote 4 147,20 Sk,
- p.č. 10165/4 o výmere 337 m2, záhrada v hodnote 3 639,60 Sk,
- p.č. 10165/5 o výmere 344 m2, záhrada v hodnote 3 715,20 Sk,
- p.č. 10165/6 o výmere 381 m2, záhrada v hodnote 4 114,80 Sk,
- p.č. 10165/7 o výmere 378 m2, záhrada v hodnote 4 082,40 Sk,
- p.č. 10165/8 o výmere 357 m2, záhrada v hodnote 3 855,60 Sk,
- p.č. 10165/9 o výmere 361 m2, záhrada v hodnote 4 298,40 Sk,
- p.č. 10165/10 o výmere 356 m2, záhrada v hodnote 3 844,80 Sk,
- p.č. 10165/11 o výmere 347 m2, záhrada v hodnote 3 747,60 Sk,
- p.č. 10165/12 o výmere 392 m2, záhrada v hodnote 4 233,60 Sk,
- p.č. 10165/13 o výmere 88 m2, záhrada v hodnote 950,40 Sk,
- p.č. 10165/14 o výmere 26 m2, záhrada v hodnote 280,80 Sk,
- p.č. 10165/22 o výmere 17 m2, záhrada v hodnote 183,60 Sk,
za nasledovných podmienok:

- všetky náklady súvisiace s vysporiadaním vlastníctva predmetných pozemkov hradí štát v zmysle zák. NR SR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 22. júla 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: